Op de website van het INBO is een studie gepubliceerd waarin een referentiekader voor de ecologische opvolging van inrichtingsmaatregelen genomen in het kader van het rivierherstel Leie wordt uitgewerkt. Er wordt ook een meetnet geïnstalleerd dat de genomen maatregelen kwalitatief kan opvolgen.

In dit document wordt de Leie als ‘sterk veranderend waterlichaam’ omschreven. Dit is niet echt een poëtische omschrijving. Dat is nog minder het geval als je oorzaak voor deze titel ontdekt: men bedoelt er niet mee dat de Leie, zoals elke rivier van nature, een eigenzinnig en sterk karakter heeft. Nee, er wordt eigenlijk verwezen naar de sterke verandering van het Leielandschap door menselijke ingrepen: kanaliseren, afsnijden van meanders, …

De studie helpt de dromers over het rivierherstel (waar ik mezelf ook wel eens bijreken) ontwaken: het herstel naar pregekanaliseerde condities is niet meer mogelijk.

Het rivierherstel zal er dus steeds uit bestaan om nieuwe ecosystemen langs de gekanaliseerde rivier uit te werken, ecosystemen die mogelijks vaak ver af zullen staan van de eigenlijke klassieke ‘riviernatuur’.

De doelstellingen die in het rapport worden uitgewerkt zijn de volgende:

• goede waterkwaliteit (goed-maximaal ecologisch potentieel);
• waar mogelijk ruimte creëren binnen de gestelde randvoorwaarden voor herstel van
natuurlijke dynamische fysische, chemische en ecologische processen.
• herstel van biodiversiteit op verschillende schaalniveaus; herstel en/of ontwikkeling
van diversiteit habitats met goede habitatkwaliteit en duurzaam voorkomen van
bijhorende levensgemeenschappen mits blijvende drukken;
• natuurgebieden creëren van voldoende omvang met aandacht voor verbinding en
samenhang tussen de verschillende deelgebieden (herstel van connectiviteit);
• duurzaam beheer.

[Raman, M. (2010). Beoordelingskader voor rivierherstel Leie.Een referentiekader voor de ecologische opvolging van
inrichtingsmaatregelen genomen in het kader van rivierherstel Leie. Rapporten van het Instituut voor Natuuren
Bosonderzoek 2010 (INBO.R.2010.52). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.]

Je kan de studie downloaden en lezen op de website van het INBO.